Részvételi és játékszabályzat

Az “Év legrokonszenvesebb bankja közönségdíj”
elnevezésű nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

1. A játék szervezője

Az Év legrokonszenvesebb bankja közönségdíj elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Localtime Budapest Kft. (székhely: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. 1. em. 8.) (a továbbiakban: Szervező).

2. A játékban való részvétel feltételei

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.9 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
– az evbankja.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) regisztrációs felületen
– regisztrál a Játékba és ennek során a Szervező rendelkezésére bocsátja a következő adatait: név, email cím, „Önnek melyik bank a legrokonszenvesebb?” kérdésre adott válasz (a továbbiakban: Regisztráció); és
– elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzat 8. pontjában írtak szerinti kezeléséhez.

(a továbbiakban együtt: Pályázat)

2.2 Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy Pályázatot jogosult Szervezőnek beküldeni.

2.3 A Játékosok a Pályázat beküldésekor a Regisztráció során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók, használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.7 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.10 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban. Ilyen személyeknek minősülnek, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A Játék időtartama

A Játék 2016. október 24. napján 00.00 órától 2016. november 13. napján 24 óra 00 percig tart.

4. A játék menete, sorsolás

4.1 Szervező a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok közül a játék lezárását követő 10 munkanapon belül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással az 5.1. pontban írt egyes nyeremények vonatkozásában 3 darab nyertes Pályázatot sorsol ki. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye.

4.2 A Sorsolás lebonyolítására Szervező 3 tagú sorsolási bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Ágoston Judit, Kovács Anna Dóra és Nóniusz Anita.

4.3 Szervező a sorsoláson az 5.1. pontban meghatározott nyeremények vonatkozásában összesen 6 darab tartaléknyertes Pályázatot, a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.

5. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

5.1 Nyeremények:
a Játék során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
összesen háromszor 100.000 Ft, azaz háromszor százezer forint.

5.2 Egy Játékos a Játék időtartama alatt egy darab nyereményre lehet jogosult.

5.3 Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Játékos által megadott e-mail címen (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos az info@localtime.hu e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, lakcím, anyja neve, születés helye és ideje, adóazonosító, bankszámlaszám, számlavezető bank neve) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Nyereményre a Szervező által kisorsolt tartaléknyertes Pályázat lesz jogosult.

5.4 A Nyereményt a Szervező banki átutalás útján juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott bankszámlára. Szervező a Nyeremény kézbesítését kétszer kíséreli meg, az sorsolás időpontját követő 90 naptári napon belül. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

5.5 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó banki költségeket a Szervező viseli.

7. Információ a játékról

7.1 A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban az info@localtime.hu e-mail címre vagy a Szervező székhelyének postai címre írhatnak.

8. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. paragrafus (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása, illetőleg, direkt marketing esetén a 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának (1)-(2) bekezdése. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

8.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat (név, email cím, „Önnek melyik bank a legszimpatikusabb?” kérdésre adott válasz) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt de legkésőbb 2016. december 31. napjáig kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

8.1.2 amennyiben a Regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez külön, kifejezetten hozzájárulnak, nevüket és az általuk megadott e-mail címet a Szervező harmadik félnek továbbadhatja, a harmadik fél pedig direkt marketing célú megkeresések küldése (saját termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja egészen addig, míg a résztvevők nem kérik adataik törlését; és

8.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
8.1.4 Az adatkezelőn és az adatfeldolgozón kívül más nem ismerheti meg a személyes adatokat. Szervező megtesz minden a technika jelenlegi állása szerint ésszerűen elvárható intézkedést a Nyereményjátékkal összefüggésben kezelt és feldolgozott adatok biztonságának megőrzése érdekében.

A megadott adatok kezelője a Localtime Budapest Kft (székhely: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. 1. em. 8; cégjegyzékszám: 01-09-898-414; telefonszám: 060 / 70 / 424 79 17; e-mail cím: info@localtime.hu), mint adatkezelő.
Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint adatfeldolgozó.
A Szervező jelen nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, a nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás, adminisztráció, a nyeremények átadása megnevezésű adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-106575/2016.

8.2 Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: LocalTime Budapest Kft. 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. 1. em. 8. címen vagy a info@localtime.hu e-mail címen. Az érintett személyt megilleti az Infotv. 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonszám: 06 1 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni. Az érintett dönthet úgy, hogy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg az eljárást.

8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi tekintettel arra, hogy ebben az esetben a Szervező nem tudna kapcsolatot tartani a Játékossal.

9. Vegyes rendelkezések

9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2 Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.5 Ha a Játékos a Játék közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.7 A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

9.8 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2016. október 01.

LocalTime Budapest Kft.
Szervező